skip to Main Content

POZIV za pristupanje ispitu za sticanje zvanja “ovlašteni interni revizor”

Udruženje/Institut internih revizora u BiH kao jedino strukovno udruženje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u svojstvu punopravne članice Svjetskog instituta internih revizora (vlasnika Međunarodnih standarda interne revizije) koji je temeljem potpisanog Sporazuma o pravima i obavezama sa svjetskom asoscijacijom internih revizora ovlašten za tumačenje i prevod Standarda, te posjeduje saglasnost  za organizaciju edukacije i izdavanje certifikata “Ovlašteni interni revizor” na teritoriji Bosne i Hercegovine,  svim zainteresiranim licima upućuje

 

POZIV
za pristupanje ispitu za sticanje zvanja “ovlašteni interni revizor”

 

Termin ispita: 05.05.2018. godine

Mjesto održavanja ispita:

  • Banja Luka:05.2018. godine sa početkom u 10:30h na Univerzitetu za poslovne studije, ul. Jovana Dučića 23 a
  • Sarajevo:05.2018. godine sa početkom u 10:30h na Univerzitetu za poslovne studije – Odjeljenje Istočno Sarajevo, ul. Ravnogorska bb ili u prostorijama Udruženja, ul. Marka Marulića 2b (u zavisnosti od broja prijava).

Pravo za pristupanje ispitu imaju sljedeći kandidati:

  1. VSS (VII stepen) + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,
  2. 180 ECT + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,
  3. 240 ECT + 1 godina radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,
  4. Ovlašteni revizor; cijena : 750,00 KM+ PDV ,
  5. Magistri ekonomske struke (oblast : racunovodstvo i revizija ); cijena : 750,00 KM + PDV

 

Polaznici koji posjeduju zvanje “ovlašteni interni revizor” stečen kod Udruženja internih revizora Republike Srpske, imaju obavezu polaganja sljedećih oblasti: “Prakse interne revizije” i Specijalstički modul koji odaberu (Interna revizija u javnom sektoru, privredi ili finansijskim institucijama); cijena: 500 KM  + PDV

 

Uslovi za pristupanje:

  1. Visoka stručna sprema;
  1. Minimalno tri godine radnog iskustva (kandidati koji nemaju radno iskustvo u trajanju tri godine, mogu pristupiti Skoli i polaganju ispita, s tim da certifikat o zvanju stiču nakon ispunjenja ovog uslova);
  1. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan;

 

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.

 

Kontakt osoba: Jasmina Spahić, sekretar
Mail: jasmina.spahic@interni-revizori.info
Telefon: 033 251 700

Komentariši

Back To Top