skip to Main Content

ISPIT ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR

Od oktobra 2019. godine polaganje ispita za sticanje zvanja “ovlašteni interni revizor” obavlja se preko online platforme kerirane za polaganje ispita.

Nakon što kandidat izvrši prijavu putem Pristupnica za Skolu, i izvrši uplatu naknade, dobiva literaturu za pripremu ispita. Termin polaganja ispita se određuje u dogovoru sa kandidatom, nakon što obradi literaturu i izvrši prijavu za polaganje ispita.

Kandidat dobiva upute za  polaganje ispita zajedno sa pristupnim podacima za online platformu.

Pravo za pristupanje ispitu imaju sljedeći kandidati:

  1. VSS (VII stepen) + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,
  2. 180 ECT + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,
  3. 240 ECT + 1 godina radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,
  4. Ovlašteni revizor; cijena : 750,00 KM+ PDV ,
  5. Magistri ekonomske struke (oblast : racunovodstvo i revizija ); cijena : 750,00 KM + PDV

 Polaznici koji posjeduju zvanje “ovlašteni interni revizor” stečen kod Udruženja internih revizora Republike Srpske, imaju obavezu polaganja sljedećih oblasti: “Prakse interne revizije” i Specijalstički modul koji odaberu (Interna revizija u javnom sektoru, privredi ili finansijskim institucijama); cijena: 500 KM  + PDV

Uslovi za pristupanje:

  1. Visoka stručna sprema;
  2. Minimalno tri godine radnog iskustva (kandidati koji nemaju radno iskustvo u trajanju tri godine, mogu pristupiti Skoli i polaganju ispita, s tim da certifikat o zvanju stiču nakon ispunjenja ovog uslova);
  3. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan;

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt osoba: Jasmina Spahic, sekretar

Mail: jasmina.spahic@interni-revizori.info

Telefon: 033 251 700

Komentariši

Back To Top